رفیقان ، دوستان دهها گروهند که هریک در مسیر امتحانند...
گروهی صورتک بر چهره دارند ، به ظاهر دوست ولی دشمنانند.
گروهی وقت حاجت خاک بوسند ولی هنگام خدمت نهانند!
گروهی خیر و شر در فعلشان نیست نه خدمت بخش و نه راحت رسانند.
گروهی دیده نا پا کند ، هوشدار ، نگاه خود به هر سو میدوانند...
ولی بی عصمتان ننگ جهان باد ، که چون خوک بل بدتر از آنند.
ولی یاران همدل از ره لطف به هر حالت که باشند، مهربانند
رفیقان را درون جان نگه دار که آنان پر بهاتر از جهانند

                                                                                  ( فریدون مشیری)